86 TORPOL S.A.
logo-prawe

Realizacje bieżące - Linia kolejowa nr 289

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w formule "projektuj i buduj" dla projektu POIiŚ 5.2-7 "Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów" wraz z certyfikacją w zakresie TSI i wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej. Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z projektem, który ma opracować Spółka, harmonogramem oraz według standardów technicznych, materiałowych i wykonania wskazanych przez Zamawiającego.

Realizacja projektu obejmuje rewitalizację linii kolejowej nr 289 Legnica – Rudna Gwizdanów oraz linię kolejową nr 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny w obrębie stacji Rudna Gwizdanów. Założone efekty funkcjonalno – użytkowe to uzyskanie prędkości podróżowania dla pociągów pasażerskich z prędkością 120 km/h, a dla towarowych 80 km/h. W ramach projektu zostaną wykonane mi.in. odnowienia, przebudowy lub wymiany elementów obiektów inżynieryjnych, a także rozbiórki i budowa 27 istniejących obiektów inżynieryjnych oraz budowa wiaduktu drogowego na stacji Koźlice. Odnowieniu ulegnie nawierzchnia i oznakowanie na 16 przejazdach, natomiast likwidacji ulegnie 7 z nich. Nastąpi całkowita wymiana i modernizacja elementów małej architektury i informacji pasażerskiej w obrębie przebudowywanych peronów, a także zostaną wykonane udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. W zakresie elektroenergetycznym nastąpi rewitalizacja istniejącej sieci trakcyjnej oraz modernizacja urządzeń elektroenergetyki do 1 kV i systemów zasilania. Ponadto zostaną wykonane prace w systemach sterowania, polegające na elektrycznej centralizacji rozjazdów, zabudowie urządzeń licznikowego stwierdzania niezajętości torów i rozjazdów, wymianie na nowe blokad liniowych w oparciu o liczniki osi, sygnalizatorów świetlnych i urządzeń srk.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 190,0 mln zł netto (233,7 mln zł brutto). Termin realizacji przedmiotu umowy został określony na 24 miesiąca od dnia następnego po zawarciu Umowy.

Galeria